Projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu

 

Dne 23.9.2020 proběhlo v naší obci veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Boskovštejn.  Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání je možno uplatnit své připomínky. |Bližší informace ve veřejné vyhlášce - viz úřední deska.

Náhled  na návrh změny č. 1 ÚP   https://mapy.muznojmo.cz/app/upd/detail_obce.php?id=593818#

Poplatek z pobytu

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Obecně závaznou vyhláškou obce Boskovštejn č. 1/2020 je stanoven poplatek za krátkodobé úplatné ubytování  nazvaný POPLATEK Z POBYTU .Vyhláška je platná od 13.6.2020.  SAZBA POPLATKU Z POBYTU  je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. POPLATNÍK je každá osoba starší 18 let,vyjma osob osvobozených od poplatku dle §3b,zák.565/1990 Sb.

Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně   ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

 

Poplatek je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Boskovštejně nebo na účet obce 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo. 

Změna termínu posvícení

Oznamujeme Vám změnu termínu posvícení. Posvícení bude 17.10.2020. 

Boskovštejnské léto a podzim

Vážení spoluobčané,

po delší odmlce se začíná vracet společenský život do naší obce. V následujících řádcích vám přinášíme přehled akcí, které máme připraveny na nejbližší období. Doufejme, že si všechny akce užijeme ve zdraví a společně spolu strávíme letní a podzimní měsíce. O všech akcích budete podrobněji informováni rozhlasem a na webových stránkách obce.  Více se dočtete v přiložené pozvánce.

Změna termínu posvícení - 17.10.2020! 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (boskovstejn akce.pdf)boskovstejn akce.pdf[ ]92 kB

Knihovna opět v provozu

Od pondělí 6. června je opět otevřena obecní knihovna. Přestože knihovna nebyla pro veřejnost otevřena, v knihovně se nezahálelo. V měsíci dubnu byla kompletně vystěhována a byla provedena výmalba. Další změnou v knihovně je personální obsazení. Téměř po 13 letech se rozhodla ukončit svoji práci knihovnice  - paní Alena Nechvátalová. Jménem obecního úřadu   a občanů paní Nechvátalové děkujeme za odvedenou práci a vzorné vedení knihovny po dlouhá léta. Nově nastoupila do funkce knihovnice paní Eva Kocmánková.  

Poplatky v roce 2020

 

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100  , var. symbol - číslo popisné