Nabídka pronájmu 1 bytové jednotky

Obec Boskovštejn oznamuje záměr pronájmu 1 bytové jednotky v obecním domě č.p. 86.  Zájemci o pronájem bytu se mohou hlásit na obecním úřadě. O dokumentech a podmínkách nájmu se dočtete na úřední desce obecního úřadu.

Finanční dar pro obec Hrušky

Dnes byl předán osobně finanční dar ve výši 50 000 Kč obci Hrušky, která byla v červnu zasažena tornádem. Finanční dary od občanů a chalupářů byly ve výši 20 800 Kč, částku 29 200 Kč rozhodlo zastupitelstvo obce na svém jednání darovat z rozpočtu obce. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a podpořili obec a občany, jejichž domy byly zasaženy ničivým tornádem.

Paní starostka obce Hrušky Bc. Jana Filipovičová děkuje všem dárcům a obci Boskovštejn a velmi si váží vstřícnosti ze strany dárců a obce Boskovštejn.  

Jako poděkování jsme obdrželi knihu o obci Hrušky, která bude umístěna v místní knihovně.

Místní poplatky v roce 2021

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100, var. symbol - číslo popisné

 

poplatek z pobytu

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Sazba  poplatku je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně  ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

 

Poplatek je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Boskovštejně nebo na účet obce 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo.