csende
 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

Masopustní veselice zrušena!

Místní ženy Bo-ženy oznamují, že z důvodu epidemiologických opatření se nebude konat masopustní veselice. Pokud to dovolí epidemiologická situace máme připravený náhradní program pro děti i dospělé, a to na Velikonoční neděli 17. dubna 2022. Od 15 hodin dětský karneval a večer od 20 hodin taneční zábava. Bližší informace budou sděleny rozhlasem a na webu.  

Místní poplatky v roce 2022

Obec Boskovštejn vybírá na základě obecně závazných vyhlášek obce v roce 2022 tyto místní poplatky:

 

1) Dle OZV č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad)

 • Poplatníkem poplatku je
 1. Fyzická osoba přihlášená v obci nebo
 2. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
 3. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

 

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

 • a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
 • kterému byl povolen trvalý pobyt,
 • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
 • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

 

Výše poplatku je 400 Kč , splatnost poplatku je 30.4.2022

 

2) Dle OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa                                                                                                 30,- Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                        100,- Kč,

Splatnost poplatku je 31.3.2022

 

3) Dle OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku - plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

 

 Více o poplatcích, osvobození od poplatků a další si můžete přečíst v OZV, které jsou zveřejněny na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html

 

Poplatky je možno uhradit každé pondělí od 17. ledna 2022 od 13 - 17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce č.ú. 11126741/0100 , var. symbol číslo nemovitosti za kterou je poplatek zaslán. 

 

 

Senioři v ohrožení

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracím se na Vás opět s velkou prosbou a žádostí o spolupráci při šíření preventivních rad a informací. Tentokrát se jedná o telefonáty, které provádí přímo Policie ČR, aby seniory varovala. Prosím, předejte tuto informaci obvyklým způsobem u vás ve městě nebo na vesnici.

Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."

Veškeré informace k dané problematice jsou ve zprávě v následujícím odkazu:

https://www.policie.cz/clanek/prevence-kraj-pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx

S pozdravem, poděkováním za spolupráci a přáním pěkného dne

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence
pracoviště územní odbor Znojmo
Pražská 59
670 20 Znojmo

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI. Více v příloze

Výzva vlastníkům a uživatelům pozemků

Výzva EG.D o odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Více v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (CCF_000954.pdf)CCF_000954.pdf[ ]397 kB

Milostivé léto pomůže dlužníkům s vyrovnáním závazků

 Parlament ČR schválil v červenci letošního roku novelu exekučního řádu, jehož součástí je také opatření nazvané jako tzv. „milostivé léto“, dávající unikátní příležitost dlužníkům, kteří chtějí vyrovnat své závazky vůči státu a veřejnoprávním institucím. Podstatou opatření je možnost splatit dluhy (např. vůči městům) levněji, a to v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. 

 

Co je milostivé léto a kdo jej může využít

Milostivé léto se týká osob, které jsou v exekuci s dluhem u veřejnoprávních institucí, tzn. u státu, kraje, obce, příspěvkových organizací státu, krajů či obcí, zdravotních pojišťoven a dalších veřejnoprávních institucí.

 Jedná se o jednorázovou nabídku, kdy dlužníci mohou své dluhy splatit levněji. V mnoha případech dochází k tomu, že se původní pohledávka během několika let zvýší z důvodu úroků, rostoucího penále atd. Dlužníci budou moci po dobu tří měsíců, od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, vyrovnat své dluhy tím, že zaplatí pouze jistinu (původní dluh) a k tomu poplatek 907,50 Kč na náklady zastavení exekuce. Odpuštěny tak budou úroky, pokuty nebo penále za nesplácení. Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zbaven bez jakýchkoliv dalších následků. Při platbě je důležité dodržet stanovené tříměsíční období a je doporučeno při platbě uvést do zprávy příjemce heslo „milostivé léto“. (Pozn.: Stejně tak lze uhradit dluh, který ještě nedospěl do fáze exekuce, ale je u něj započato soudní exekuční řízení).

 Řada z nás si nedokáže představit, jak se do kolotoče dluhů člověk dostane. Na začátku může být např. jeden neuhrazený nájem v městském bytě. Situaci popisuje jednoduchý fiktivní příklad: Paní Eva neuhradila jeden nájem u správce městských bytů ve výši 8 000 korun. Do roka jí přišel exekuční příkaz na úhradu 63 000 korun (8 000 Kč + penále za každý následující měsíc). Když paní Eva v daném období osloví exekutora, který její případ řeší s tím, že chce využít milostivého léta, uhradí pouze 8 000 Kč a poplatek 907,50 Kč. Veškerých dluhů v této věci se definitivně zbaví a exekuce bude zastavena.

 Jak postupovat

Dlužník musí písemnou formou aktivně oslovit exekutora, který řeší jeho případ. V písemné žádosti musí být uvedeno, že chce využít milostivého léta a chce uhradit jistinu a náklady na zastavení exekuce. Na základě této žádosti bude exekutor dlužníka informovat, jakou výši jistiny a poplatku je potřeba uhradit. Po uhrazení stanovené částky bude exekutorem dlužníkovi doručeno rozhodnutí o zastavení exekučního řízení.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Milostivé_léto_formulář.pdf)Milostivé_léto_formulář.pdf[ ]3340 kB