csende
 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

 • Boskovštejn

II. etapa výsadby třešňové aleje

Zveme všechny občany na II. etapu výsadby třešňové aleje ve Stanůvce! Prvních 10 třešní již stojí na svém místě a brzy budou doplněny o tabulky se jmény občanů, kteří se na výsadbě podíleli. Neváhejte a přijďte si v sobotu 03.12.2022 vysázet svoji třešeň. Začátek akce v 10:00 hodin. Na místě bude připraveno občerstvení ve formě teplých i studených nápojů. Budeme se těšit! 

Mikulášská besídka

Zveme všechny děti i dospělé na tradiční Mikulášskou besídku, která proběhne v pátek 02.12.2022 od 17:00 hodin v sále kulturního domu v Boskovštejně. V průběhu besídky bude pro všechny zúčastněné zajištěno občerstvení a pro děti navíc Mikulášská nadílka. V rámci besídky bude také rozsvícen Vánoční strom. 

Přednáška v knihovně

Zveme občany 28.11.2022 od 17:00 hodin na přednášku do knihovny na téma Dědické a darovací právo. Na přednášce budou tato témata : možnosti dědění, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele (zemřelého), darování, věcné břemeno.

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Přednášející: Bc. Veronika Dufková - Občanská poradna Třebíč

Informace pro občany o odpadovém hospodářství obce Boskovštejn za rok 2021

Informace pro občany o odpadovém hospodářství obce Boskovštejn za rok 2021 dle zákona  č. 541/220 Sb. o odpadech, § 60 odst.4.

Podrobné informace naleznete v přiložené příloze.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (informace pro občany.pdf)informace pro občany.pdf[ ]1006 kB

Místní poplatky v roce 2022

Obec Boskovštejn vybírá na základě obecně závazných vyhlášek obce v roce 2022 tyto místní poplatky:

 

1) Dle OZV č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za odpad)

 • Poplatníkem poplatku je
 1. Fyzická osoba přihlášená v obci nebo
 2. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
 3. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

 

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

 • a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
 • kterému byl povolen trvalý pobyt,
 • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
 • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

 

Výše poplatku je 400 Kč , splatnost poplatku je 30.4.2022

 

2) Dle OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa                                                                                                 30,- Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                        100,- Kč,

Splatnost poplatku je 31.3.2022

 

3) Dle OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku - plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

 

 Více o poplatcích, osvobození od poplatků a další si můžete přečíst v OZV, které jsou zveřejněny na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html

 

Poplatky je možno uhradit každé pondělí od 13 - 17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce č.ú. 11126741/0100 , var. symbol číslo nemovitosti za kterou je poplatek zaslán. 

 

Ceník svozu pro podnikatele, kteří uzavřeli s obcí smlouvu - dle vyhlášky 5/2021  v příloze

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (cenik.pdf)cenik.pdf[ ]88 kB

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI. Více v příloze

Výzva vlastníkům a uživatelům pozemků

Výzva EG.D o odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Více v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (CCF_000954.pdf)CCF_000954.pdf[ ]397 kB