csende
 •  Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název

  Obec Boskovštejn

 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Boskovštejn (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 • 3. Organizační struktura

  Zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu.

  Členové zastupitelstva obce

  Neuvolnění členové zastupitelstva:

  starosta: Petr Čech

  místostarosta:  Ing. et Ing. Vojtěch Rada, PhD.

  ostatní: Ladislav Štěpán, Veverka Josef, Bc. Alena Hostašová, Pavel Müller, Libor Nevrkla, Jiří Roučka

 • 4. Kontaktní spojení

  4.1. Kontaktní poštovní adresa
  Obec Boskovštejn
  Boskovštejn 1
  671 54 Hostim

  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obec Boskovštejn
  Boskovštejn 1
  671 54 Hostim

  4.3. Úřední hodiny
  Pondělí: -
  Úterý: 14:00 - 16:00
  Středa: 15:00 - 18:00
  Čtvrtek: 14:00 - 16:00
  Pátek: -

  4.4. Telefonní čísla
  starosta: 604 198 640

  4.5. Čísla faxu


  4.6. Adresa internetové stránky
  https://www.boskovstejn.cz

  4.7. Adresa e-podatelny
  podatelna: ou.boskovstejn@volny.cz

  4.8. Další elektronické adresy
  -

  4.9. Datová schránka

  ID datové schránky: 5y9azxz

  4.10. Informace k elektronické podatelně
  Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny: ou.boskovstejn@volny.cz nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).
  Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: (viz 4.1 a 4.2).
  Elektronické podání bez kvalifikovaného elektronického podpisu se přijímá na adrese: ou.boskovstejn@volny.cz. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

  1) Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat viz 4.3

  2) Další formou elektronického doručování zpráv je:
  - datová schránka, ID datové schránka: 5y9azxz

  3) Příjem a zpracování elektronického podání
  - Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru, výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích - „škodlivý kód“. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu.
  - Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby. Další postup je již stejný jako u běžného podání.
  - Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:
  Kontrola elektronické datové zprávy
  a) zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné,
  b) zda je elektronicky podepsáno – platný, kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  c) podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu,
  d) pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá.

  4) Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel musí zachovat uvedené přípony jmen souborů)
  formát *.txt (prostý text)
  formát *.rtf (rich text format
  formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  formát *.jpg, *.gif (grafický soubor)
  Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 5 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou).
  Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.
   

 • 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: -, kód banky: 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo

 • 6. IČO

  00600237

 • 7. DIČ

  -

 • 8. Dokumenty

 • 9. Žádosti o informace

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
  Obec Boskovštejn zveřejňuje informace následujícími způsoby:
  a) na úřední desce u budovy obecního úřadu
  b) na internetové úřední desce
  c) informace lze dále získat v budově obecního úřadu, kancelářích jednotlivých pracovníků, a to v úředních dnech a úředních hodinách

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

  Ústně
  • osobně v budově obecního úřadu v kancelářích jednotlivých pracovníků
  • telefonicky na tel. č.: 515 258 230, 602 432 633
  Písemně

  Elektronickou poštou

  Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
  • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění,
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.),
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení,
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.,
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

  Odkazy

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE [DOC, 37 kB]

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

  Písemně na adresu: Obec Boskovštejn, Boskovštejn 1, 671 54 Hostim

  Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, e-mail: ou.boskovstejn@volny.cz.

  Na ústní žádost poskytne  obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Na písemnou žádost odpoví  obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude obecní úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

  a) komu je určena

  b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

  Písemná žádost:

  a) musí být srozumitelná

  b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

  c) nesmí být formulována příliš obecně.

  Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Obecní úřad městyse poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

  a) písemně

  b) nahlédnutím do spisu

  c) pořízením kopie

  d) na paměťových médiích

  Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá obecní úřad rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

  Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, obecní úřad žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

  Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 • 11. Opravné prostředky

  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí  obecního úřadu

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starostka.

  2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starostky a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obce, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

  3. Soudní přezkoumání

  Došlo-li rozhodnutím oddělení obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 • 12. Formuláře

  Vzory formulářů ke stažení zde. Před vyplněním formuláře je vhodné kontaktovat pracovníka  obecního úřadu, který má danou agendu na starosti (kontakty Obecního úřadu Boskovštejn).

 • 13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

  NÁVODY NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍzde

  PRAKTICKÉ INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA A POLICIE ČRzde

   

  KRIZOVÉ SITUACE

  Kam ohlásit krizovou situaci:

  Hasičský záchranný sbor - tel. 150

  Zdravotnická záchranná služba - tel. 155

  Policie ČR - tel. 158

  V případě potřeby, se obraťte na starostku, tel. 602 432 633, kde Vám poradí, na koho se s příslušným problémem obrátit.

   

  VAROVNÉ SIGNÁLY

  Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?

  O vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, pomocí mobilních prostředků a internetových médií.

  Kolik máme varovných signálů v České republice?

  V České republice je zaveden jeden varovný signál s názvem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, který může být vysílán třikrát po sobě v cca. tříminutových intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

  Co musíme udělat, když uslyšíme signál „Všeobecná výstraha“?

  Pokud uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad, apod. V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období udělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas, televize). Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem. Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

  Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?

  Sirénami je vyhlašován ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Signál slouží ke svolávání jednotek požární ochrany. Tento signál není varovným signálem.

  K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) je dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

  Kde získáte informace o charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události?

  Občan získá informace charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

  Zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

 • 14. Předpisy

  14.1. Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Boskovštejn jedná a rozhoduje.

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
  • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
  • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
  • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
  • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
  • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
  • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
  • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
  • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
  • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
  • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
  • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
  • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
  • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
  • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
  • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
  • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
  • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

  Text těchto přepisů naleznete zde.

  Fyziky lze do předpisů nahlédnout na místním obecním úřadě.

  14.2. Vydané právní předpisy

  Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Boskovštejn, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce zde.

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

 • 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Podrobné údaje o sazbách za poskytnutí informací je možné získat u paní Bc. Aleny Hostašové, starostky obce Boskovštejn.

  Kontakt: tel.: 602 432 633, e-mail: ou.boskovstejn@volny.cz

  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  • žádná nejsou
 • 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  • licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

  16.2 Výhradní licence

  • licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 18. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR)

  Obec Boskovštejn je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správcem osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“).

   

  Kontakty na správce:

  Obec Boskovštejn, Boskovštejn 1, 671 54 Hostim

  Starosta: 604 198 640

  Účetní: 721 807 812

  Informace o zpracování osobních údajů Obec Boskovštejn  jako správce osobních údajů zveřejňuje prostřednictvím aplikace Databáze informací o ochraně osobních údajů, dostupné na  http://oou.cloud/katalog/sady?u_id=278/, kde je možné informace o zpracování osobních údajů vyhledat podle názvu správce a jednotlivých účelů zpracování.

  Práva občanů a povinnosti správce osobních údajů:

  Obec v rámci svých agend, které vede, je povinna zpracovávat osobní údaje. Toto zpracování musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy. K povinnostem patří i poskytování informací na Vaši žádost o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Informace se poskytuje bezplatně. Ovšem v případě, že Váš požadavek bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

  V případě nepřesných údajů máte právo žádat jejich opravu. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, můžete zažádat o jejich vymazání. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nad rámec zákona, můžete zažádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

  Všechna tato práva stanoví čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 Obecného nařízení.

  Veškerá podání občanů vůči správci musí být učiněna způsobem, prokazujícím totožnost žadatele. Tzn. osobně s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas), elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, písemně s ověřeným podpisem.

   

  Kontrolu zpracovávání a ochrany osobních údajů provádí také pověřenec.

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Pavla Kosová, advokátka, Husova 946, 676 02 Moravské Budějovice, e-mail:kosova@pravnipraxe.com,  tel.: 606 585 320

  Na pověřence se můžete obrátit, pokud nejste spokojeni s vyřízením Vaší žádosti správcem.

  Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

  Pověřenec poskytuje základní vysvětlení k uplatnění práv občanů, vyhodnocuje případné dotazy, či požadavky, které spolu s doporučením postupu řešení předává správci.

   

  Státní dozor nad agendou ochrany osobních údajů

  Státní dozor provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obracet v případě, že nesouhlasíte s postupem správce ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Před tím, než se na tento Úřad obrátíte, kontaktujte prosím nejprve pověřence.