csende

Projekty

Skončil druhý komunitní projekt obce Boskovštejn se ZO ČSOP Kněžice

V prosinci 2013 jsme společně s obcí zahájili v pořadí druhý komunitní projekt v Boskovštejně realizovaný neziskovou organizací ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice s názvem "Návrat k tradičnímu hospodaření a využívání přírodně cenných míst významných pro místní komunitu v Boskovštejně" a podpořený Nadací VIA. Projekt začal sérií populárně-naučných přednášek v místní knihovně, kam nás přijeli navštívit odborníci ze Správy NP Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě, aby nám vyprávěli o přírodních zajímavostech Boskovštejna a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Hned dvakrát (18. 12. 2013 a 2. 4. 2014) nás navštívil zoolog Martin Škorpík se svou přednáškou Stopy člověka v krajině Znojemska. Nejen o květeně stepí, ale také o původu a vývoji tohoto jedinečného stanoviště, které máme i u nás v Boskovštejně, nám vyprávěla botanička Lenka Reiterová dne 27. 1. 2014. S obojživelníky a plazi nás 26. 2. 2014 přijel seznámit zoolog Antonín Reiter.


Těsně před příchodem jara stihli pracovníci ZO ČSOP Kněžice ještě lehce zredukovat dřeviny a křoviny na stepi na Měchounčném kopci, aby tak uvolnili další prostor vzácným a přísně chráněným druhům rostlin vyskytujícím se na této výjimečné lokalitě. A to už tu bylo jaro a s ním první pracovní dobrovolnická akce, která se konala 15. 3. 2014 v boskovštejnském třešňovém sadu a jeho přilehlém okolí. Sešlo se 13 dobrovolníků, kteří během sobotního dopoledne vyřezali na přístupové ploše k sadu trnky a šípky, pokosili a shrabali stařinu, odstranili v sadu popadané a ulámané větve po zimě a uložili je na broukoviště a vysázeli dalších 10 ks mladých stromků třešní. V červenci vypásali plochu sadu po dobu tří týdnů stejné stádo ovcí plemene Zwartbles letos i s jehňaty. Stádo 19 ovcí a 10 jehňat chodili navštěvovat a krmit nejen místní obyvatelé. Na péči o stádo a napájení se podíleli dobrovolníci z rodiny Martínkových a Křehnáčových. Na přelomu července a srpna se ovečky přesunuly na Měchounčný kopec, kde zůstaly až do září. Na stepi v údolí Jevišovky se o stádo 19 starých ovcí příkladně starala paní Jarka Kvasnicová, která podávala skvělý fyzický výkon při každodenní kontrole ohrad v tak náročném terénu. Na konci srpna jsme společně s 4 dobrovolníky uklidili po pastvě v sadu (pokosili a pohrabali nespasené plochy, opravili poškozenou ochranu stromků), vyřezali výmladky akátů na staré kamenné zídce a natřeli napajedlo na zeleno. Dne 13.9.2014 proběhl v Boskovštejně za nepříznivého počasí den věnovaný ovečkám s názvem "Návrat oveček do Boskovštejna". Celkem 5 desítek účastníků se mohlo zúčastnit 2 exkurzí na obě lokality v péči ZO ČSOP Kněžice, zapojit do práce se stádem a ovčáckým psem a pomoci při transportu stáda z Měchounčného kopce do sadu, vyzkoušet si plstění, přadení na kolovrátku, shlédnout dokumentární film o životě pastevců v Evropě nebo ochutnat mléčné i masné výrobky. Poslední pracovní akcí bylo zbudování líhniště pro hady a ještěrky, tzv. hadníku v obecním sadu dne 2.10.2014. Na podpoře populace užovky hladké, ale také užovky obojkové, ještěrky obecné či slepýše křehkého se podílelo 7 dobrovolníků z Boskovštena, Znojma či Brna. Na závěr projektu byla dne 28.11.2014 uspořádána beseda pro občany Boskovštejna, na které byly společně zhodnoceny výsledky projektu, prezentovány fotografie ze všech akcí, poděkovali jsme obci a všem dobrovolníkům za spolupráci. Obyvatelé mohli znovu shlédnout fotografickou výstavu, děti soutěžily v přírodovědném kvízu složeném z informací, které se za celý rok objevily několikrát na všech projektových akcích, a v dalších disciplínách o hodnotné ceny. Děti obdržely jako poděkování za podíl na projektu (péče o stádo, vytvoření malované mapy na akci Návrat oveček do Boskovštejna, natření nádrže na vodu pro ovce atd.) malý dort ve tvaru ovečky, dobrovolníci pečující o stádo si odnesli jako dík malou plstěnou ovečku, starosta obdržel velký barevný nástěnný kalendář s fotografiemi "boskovštejnských špeků" z říše rostlin a živočichů.

Projekt byl podpořen v rámci programu "ČSOB a Era pro podporu regionu" od Nadace VIA.

Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, www.csopknezice.cz


Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Závěrečná zpráva MKG 2013.pdf)Závěrečná zpráva MKG 2013[ ]180 kB

Návrat pastvy na Měchounčný kopec

Krasavice 2013 Boskovštejn

 

Spolupráci s obcí Boskovštejn zahájila nestátní nezisková organizace ZO ČSOP Kněžice (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice) v roce 2012 poté, co v jejím okolí objevila unikátní lokality suchých trávníků na plochách bývalých obecních pastvin, které jsou v majetku obce. Z prvních jednání vzešla dohoda na údržbě 2 lokalit, z nichž jedna je Měchounčný kopec jihozápadně od obce, který představuje nejzachovalejší část bývalých obecních pastvin hostící populace některých významných druhů rostlin jako je křivatec český (Gagea bohemica) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium).

 

Křivatec český – silně ohrožený druh z čeledi liliovitých

 

V prvním společném projektu obce a ZO ČSOP Kněžice v letech 2012-2013 podpořeném Nadací VIA byl Měchounčný kopec a jeho přírodní bohatství představen veřejnosti na odborné přednášce a dále formou exkurze a ukázky praktické péče. Současně provedla ZO ČSOP Kněžice v roce 2012 na lokalitě Měchounčný kopec podrobný inventarizační průzkum zaměřený na brouky, denní motýly a pavouky, aby byla na základě znalostí stavu populací ohrožených druhů nastavena péče o tuto lokalitu co nejlépe. Průzkum jen potvrdil, že pro zachování ohrožených druhů nejen rostlin, ale také živočichů je nezbytné zahájení obnovy tradičního hospodaření, tj. pastvy zvířat. Hned následující rok proto ZO ČSOP Kněžice podala pilotní projekt do celostátního programu ČSOP Ochrana biodiverzity s cílem zahájit pastvu ovcí na této rozsáhlé a dobře zachovalé stepní lokalitě na Jevišovicku. Projekt byl podpořen částkou 29 040,- Kč a pokryl jednu pastevní sezonu 2013.

 

Vymezení pastvy

 

Pastva ovcí probíhala na parcelách č.p. 207/1, 207/2 a 204/9 v katastru obce Boskovštejn od 1.8.2013 do 28.10.2013. Stádo čítalo 16 ovcí plemene Zwartbles, které jsou v majetku ZO ČSOP Kněžice hospodařící na Třebíčsku. Z ekonomických i organizačních důvodů bylo stádo oproti plánu transportováno do Boskovštejna pouze 1x (cca 50 km a zpět). Pastvina na otevřených či mírně zarůstajících plochách lesostepi o celkové rozloze cca 2,7 ha byla spasena ve třech etapách. Od 1.8.2013 do 28.8.2013 byla vypasena spodní východní část lesostepi, od 28.8.2013 do 20.9.2013 byla pastva vymezena ve střední a horní části lesostepi a od 20.9.2013 do 28.10.2013 se páslo v západní části lesostepi. Nejdegradovanější plochy se silnou vrstvou stařiny byly paseny nejdéle, neboť jednotlivé vymezené pastviny se vždy částečně překrývaly. Pastviny nebyly vybaveny ohradou, na potřebnou dobu byl instalován elektrický ohradník se zdrojem. Péče o stádo představovala každodenní kontrolu ohrad, zajištění vody a pravidelné dobíjení baterie. Tímto bych ráda poděkovala Zdeňce Fendrichové z Brna (chalupářce na Boskovštejně) za pomoc s péčí o stádo o prázdninách. Doufám, že příští rok bude zanícených dobrovolníků více. Díky druhému společnému projektu obce a ZO ČSOP Kněžice na rok 2014 podpořeného opět Nadací VIA bude případná pomoc i finančně odměněna.

 

Lokalita Měchounčný kopec jihozápadně od obce Boskovštejn
Pro všechny milovníky přírody je zde krátké video o křivatci českém z cyklu Živé srdce Evropy: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121011820-zive-srdce-evropy/208562210700086-zive-srdce-evropy-krivatec-cesky/

 

Stav pastviny na začátku pastvy 1.8.2013                                             Stav pastviny po skončení pastvy 28.10.2013

Výsledky inventarizačního průzkumu na Měchounčném kopci

Pro poznání hodnoty jedné z lokalit v Boskovštejně a plánování zásahů na ní byl proveden podrobný průzkum bezobratlých podpořený z grantového programu ČSOP Ochrana biodiverzity 2012 pod názvem „Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn- Měchounčný kopec“. Průzkum byl proveden od května do října 2012 zoology z občanského sdružení ZO ČSOP Kněžice (Ing. Václav Křivan – brouci, denní motýli, Mgr. Aleš Jelínek – pavouci) a zoologem z obecně prospěšné společnosti Hamerský potok (Ing. Petr Hesoun – rovnokřídlí, kudlanky). Výstupem je komentovaný seznam druhů a také návrhy konkrétních opatření ve prospěch ohrožených významných druhů. Během průzkumu bylo na Měchounčném kopci nalezeno celkem 139 druhů brouků, 44 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek, 10 druhů rovnokřídlých a 1 druh kudlanky. Prokázán byl výskyt 7 zvláště chráněných druhů a 15 druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých. Z nalezených dat, která jsou k dispozici v závěrečné zprávě umístěné na webu ZO ČSOP Kněžice, je potřeba vyzdvihnout výskyt vzácného stepního sarančete Stenobothrus nigromaculatus, jehož nejbližší známá lokalita byla na Vysočině v údolí řeky Brtnice, kde však druh v důsledku nevhodného managementu lokality zřejmě vymizel. Dále je významným objevem také běžník vřesovištní (Xysticus striatipes), pavouk vyskytujícího se vzácně na bylinné vegetaci zachovalých stepních biotopů, písčin a vřesovišť. Na Znojemsku je znám dosud pouze ze sprašových teras u Ječmeniště a vřesovišť v okolí Havraníků a Popic. Na sledované lokalitě u Boskovštejna přitom patří k jedněm z nejhojnějších nalezených druhů, což dokládá její vysokou biologickou hodnotu.

Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, www.csopknezice.cz

 

Měchounčný kopec

Skončil projekt Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn

Dne 27.5.2013 skončil roční komunitní projekt ZO ČSOP Kněžice a obce Boskovštejn zaměřený na průzkum, medializaci a péči o přírodně cenné lokality v Boskovštejně a jeho okolí. Při příležitosti ukončení projektu byla dne 22.5.2013 uspořádána společná beseda pro občany Boskovštejna, kde byly shrnuty všechny aktivity a výsledky projektu, prezentovány fotografie ze všech akcí a předány starostovi obce vytištěné propagační materiály o Boskovštejně. Dospělí i děti si mohli své nabyté vědomosti o přírodě Boskovštejna ověřit v připraveném přírodovědném testu a na závěr prodiskutovat pozitiva i negativa projektu při drobném občerstvení. Akce se zúčastnilo 23 občanů a příznivců a projekt sklidil pochvalu a uznání. Na závěr byli občané informováni o našich dalších úmyslech v Boskovštejně, např. podání žádosti o velký komunitní grant u Nadace VIA. Materiálním výstupem projektu jsou 2 ks barevného posteru na zeď. Jeden bude sloužit k prezentaci obce Boskovštejn a jeden k prezentaci projektu a činnosti ZO ČSOP Kněžice. Druhou publikací je barevná skládačka o kulturních a přírodních hodnotách Boskovštejna v počtu 500 ks výtisků, která byla předána starostovi Boskovštejna. Skládačka bude k dispozici občanům na Obecním úřadě či v knihovně. Obec bude používat skládačku k vlastní prezentaci na jednáních, partnerských schůzkách či veletrzích. Turistům bude nabídnuta na všech kulturních akcích v obci a v místní hospůdce. V příloze naleznete oba publikační výstupy projektu.

Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, www.csopknezice.cz