Štafeta mírového běhu v Boskovštejně

V sobotu 8. srpna ve 14 hodin zavítá do naší obce štafeta Mírového běhu, který se koná pravidelně od roku 1987.  Tým asi 20 běžců nese symbol - Mírovou pochodeň, kterou si cestou předávají statisíce lidí s přáním dobré vůle, míru a přátelství.  V naší obci bude převzata mírová pochodeň a uskuteční se krátké setkání s běžci  30 - 45 minut. Mírovou pochodeň převezme před obecním úřadem starostka obce společně s nejmladším občánkem obce. Přijďte povzbudit běžce do další etapy a případně se s nimi můžete vydat na další etapu nebo je jen doprovodit krátkým symbolickým během. Běžet mohou jak dospělí tak i děti.  

 

 

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (CCI_000011.jpg)CCI_000011.jpg[ ]1144 kB
Stáhnout tento soubor (CCI_000012.jpg)CCI_000012.jpg[ ]1018 kB

Poplatek z pobytu

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Obecně závaznou vyhláškou obce Boskovštejn č. 1/2020 je stanoven poplatek za krátkodobé úplatné ubytování  nazvaný POPLATEK Z POBYTU .Vyhláška je platná od 13.6.2020.  SAZBA POPLATKU Z POBYTU  je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. POPLATNÍK je každá osoba starší 18 let,vyjma osob osvobozených od poplatku dle §3b,zák.565/1990 Sb.

Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně   ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

Změna termínu posvícení

Oznamujeme Vám změnu termínu posvícení. Posvícení bude 17.10.2020. 

Fotogalerie

Na webové stránky obce byly doplněny fotografie z akcí v roce 2019 - 2020. Pokud si někdo nepřejete být zveřejněn na fotografiích, prosím, napište nebo zavolejte na obecní úřad a fotografie bude smazána.

Boskovštejnské léto a podzim

Vážení spoluobčané,

po delší odmlce se začíná vracet společenský život do naší obce. V následujících řádcích vám přinášíme přehled akcí, které máme připraveny na nejbližší období. Doufejme, že si všechny akce užijeme ve zdraví a společně spolu strávíme letní a podzimní měsíce. O všech akcích budete podrobněji informováni rozhlasem a na webových stránkách obce.  Více se dočtete v přiložené pozvánce.

Změna termínu posvícení - 17.10.2020! 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (boskovstejn akce.pdf)boskovstejn akce.pdf[ ]92 kB

Knihovna opět v provozu

Od pondělí 6. června je opět otevřena obecní knihovna. Přestože knihovna nebyla pro veřejnost otevřena, v knihovně se nezahálelo. V měsíci dubnu byla kompletně vystěhována a byla provedena výmalba. Další změnou v knihovně je personální obsazení. Téměř po 13 letech se rozhodla ukončit svoji práci knihovnice  - paní Alena Nechvátalová. Jménem obecního úřadu   a občanů paní Nechvátalové děkujeme za odvedenou práci a vzorné vedení knihovny po dlouhá léta. Nově nastoupila do funkce knihovnice paní Eva Kocmánková.  

Poplatky v roce 2020

 

poplatek za psa: 30 Kč jeden pes, druhý a další pes 100,- Kč (splatnost poplatku do 31.3.2020)

 

poplatek za svoz komunálního odpadu:

400,- Kč pro občana s trvalým pobytem

400,- Kč – chalupáři za nemovitost

(splatnost poplatku do 30.4.2020)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Poplatky je možno zaplatit každé pondělí od 13 -17 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 11126741/0100  , var. symbol - číslo popisné