Poplatek z pobytu

Vytisknout

Majitelé  domů, chat, chalup a ostatních zařízení či ploch , kde se poskytuje ubytování za úplatu jsou povinni platit poplatek z pobytu. Obecně závaznou vyhláškou obce Boskovštejn č. 1/2020 je stanoven poplatek za krátkodobé úplatné ubytování  nazvaný POPLATEK Z POBYTU .Vyhláška je platná od 13.6.2020.  SAZBA POPLATKU Z POBYTU  je  20,-- Kč/den . Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. POPLATNÍK je každá osoba starší 18 let,vyjma osob osvobozených od poplatku dle §3b,zák.565/1990 Sb.

Každý, kdo poskytne úplatný pobyt kratší 60 dnů, je povinen provést na Obecním úřadě v Boskovštejně   ohlašovací povinnost , vybírat od ubytovaných poplatek z pobytu a tento odvádět. Bližší informace získáte na obecním úřadě a na https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni.html.

Příslušné formuláře k ohlašovací povinnosti a vyúčtování pobytu naleznete zde:https://www.boskovstejn.cz/obecni-urad/formulare.html

 

Poplatek je možno zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Boskovštejně nebo na účet obce 11126741/0100 - vedený u KB Znojmo.