csende
  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

  • Boskovštejn

Návrat pastvy na Měchounčný kopec

Krasavice 2013 Boskovštejn

 

Spolupráci s obcí Boskovštejn zahájila nestátní nezisková organizace ZO ČSOP Kněžice (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice) v roce 2012 poté, co v jejím okolí objevila unikátní lokality suchých trávníků na plochách bývalých obecních pastvin, které jsou v majetku obce. Z prvních jednání vzešla dohoda na údržbě 2 lokalit, z nichž jedna je Měchounčný kopec jihozápadně od obce, který představuje nejzachovalejší část bývalých obecních pastvin hostící populace některých významných druhů rostlin jako je křivatec český (Gagea bohemica) nebo smil písečný (Helichrysum arenarium).

 

Křivatec český – silně ohrožený druh z čeledi liliovitých

 

V prvním společném projektu obce a ZO ČSOP Kněžice v letech 2012-2013 podpořeném Nadací VIA byl Měchounčný kopec a jeho přírodní bohatství představen veřejnosti na odborné přednášce a dále formou exkurze a ukázky praktické péče. Současně provedla ZO ČSOP Kněžice v roce 2012 na lokalitě Měchounčný kopec podrobný inventarizační průzkum zaměřený na brouky, denní motýly a pavouky, aby byla na základě znalostí stavu populací ohrožených druhů nastavena péče o tuto lokalitu co nejlépe. Průzkum jen potvrdil, že pro zachování ohrožených druhů nejen rostlin, ale také živočichů je nezbytné zahájení obnovy tradičního hospodaření, tj. pastvy zvířat. Hned následující rok proto ZO ČSOP Kněžice podala pilotní projekt do celostátního programu ČSOP Ochrana biodiverzity s cílem zahájit pastvu ovcí na této rozsáhlé a dobře zachovalé stepní lokalitě na Jevišovicku. Projekt byl podpořen částkou 29 040,- Kč a pokryl jednu pastevní sezonu 2013.

 

Vymezení pastvy

 

Pastva ovcí probíhala na parcelách č.p. 207/1, 207/2 a 204/9 v katastru obce Boskovštejn od 1.8.2013 do 28.10.2013. Stádo čítalo 16 ovcí plemene Zwartbles, které jsou v majetku ZO ČSOP Kněžice hospodařící na Třebíčsku. Z ekonomických i organizačních důvodů bylo stádo oproti plánu transportováno do Boskovštejna pouze 1x (cca 50 km a zpět). Pastvina na otevřených či mírně zarůstajících plochách lesostepi o celkové rozloze cca 2,7 ha byla spasena ve třech etapách. Od 1.8.2013 do 28.8.2013 byla vypasena spodní východní část lesostepi, od 28.8.2013 do 20.9.2013 byla pastva vymezena ve střední a horní části lesostepi a od 20.9.2013 do 28.10.2013 se páslo v západní části lesostepi. Nejdegradovanější plochy se silnou vrstvou stařiny byly paseny nejdéle, neboť jednotlivé vymezené pastviny se vždy částečně překrývaly. Pastviny nebyly vybaveny ohradou, na potřebnou dobu byl instalován elektrický ohradník se zdrojem. Péče o stádo představovala každodenní kontrolu ohrad, zajištění vody a pravidelné dobíjení baterie. Tímto bych ráda poděkovala Zdeňce Fendrichové z Brna (chalupářce na Boskovštejně) za pomoc s péčí o stádo o prázdninách. Doufám, že příští rok bude zanícených dobrovolníků více. Díky druhému společnému projektu obce a ZO ČSOP Kněžice na rok 2014 podpořeného opět Nadací VIA bude případná pomoc i finančně odměněna.

 

Lokalita Měchounčný kopec jihozápadně od obce Boskovštejn
Pro všechny milovníky přírody je zde krátké video o křivatci českém z cyklu Živé srdce Evropy: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121011820-zive-srdce-evropy/208562210700086-zive-srdce-evropy-krivatec-cesky/

 

Stav pastviny na začátku pastvy 1.8.2013                                             Stav pastviny po skončení pastvy 28.10.2013